محمد حسن زورق

آگوست 3, 1982

کعبه در زنجیر

آگوست 3, 1981

ناسیونالیسم عربی و انقلاب اسلامی

آگوست 3, 1980

سپیده سر زده است

آگوست 3, 1978

سه سرود

آگوست 26, 1977

دلم را دار خواهم زد

آگوست 3, 1976

بگذارید که انسان باشم

آگوست 3, 1975

کارگر مسلمان