کعبه_در_زنجیر_ـ_محمدحسن_زورق_ـ_سفرنامه_حج_ـ_سروش_ـ_۱۳۶۲